عصاره همه مهربانی ها را گرفتند و از آن مادر را ساختند. شكسپیر

مادر والاترین شاعر، چیره دست ترین نقاش، تردست ترین آهنگساز و ماهر ترین
پیكرتراش است. اوشو

هیچ نغمه ای روح پرورتر و دلنشین تر از كلمه مادر وجود ندارد.
جبران خلیل جبران

هیچ گلی عطر و رنگ و زیبایی مادر را ندارد.
ارنست همینگوی

برای من مادرم با شكوه ترین زنی است كه دیده ام.
چارلی چاپلین


آنگاه كه فرشتگان در آسمانها سر در گوش یكدیگر نهاده و نغمه های پر شور عشق
را سر می دهند، هرگز نمی توانند كلمه ای آسمانی تر از كلمه مادر بیابند. ادگار آلن پو